English  |  דף הבית  |  מפת אתר  

 
+  הקמת תאגידי מים וביוב
+  ניהול פרוייקטים
+  ייעוץ בתחום המים
+  ייעוץ בתחום הרגולציה
+  הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידי מים וביוב
+  הכנת מכרזים מורכבים
הקמת תאגיד מים וביוב בעיר גדולה 
האתגר:
עיר גדולה במישור החוף הדרומי התקשרה עם "עלמא" לצורך הקמת תאגיד מים וביוב לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001. במסגרת הפרויקט הציגה "עלמא" מספר חלופות לתאגוד משק המים והביוב העולות בקנה אחד עם חוק תאגידי מים וביוב וכן מאפשרות לאותה העיר להתאגד בצורה מיטבית.
"עלמא" בחנה בעבור אותה העיר מספר חלופות התאגדות שונות. 
החלופות שנבחנו:
 
-          הקמת תאגיד מים וביוב לפי מתכונת של חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 
 
-          הקמת תאגיד מים וביוב "נכסי" וגוף מתפעל שיקבל רישיון משנה כמשמעו לפי סעיף 25 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001;

לצורך בחינת החלופות בחנה "עלמא" את ההשלכות של יישום של כל חלופה ובחנה ביחד עם העירייה את כלל ההיבטים לצורך בחירת החלופה המיטבית בעבורה.
התוצאה:

העירייה פעולת להקמת התאגיד תוך בחינת יישום של מודלים שונים לשילוב של רשות מקומית נוספת אחת לפחות. הקמת התאגיד צפויה להעשות עד תום שנת 2009.  
הצוות:
"עלמא" מבצעת  את הפרויקט על ידי צוות שכולל את:
            מנהל פרויקט – האחראי על כל היבטי הפרויקט;

כלכלן
 - האחראי על הכנת התוכנית העסקית ואישורה מול הממונה על התאגידים ברשות המים הממשלתית;

          יועץ משפטי – עו"ד דובי ליבנה, האחראי על ההיבטים המשפטיים המלווה מספר תאגידי מים וביוב הפועלים לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001;
 
     
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים