English  |  דף הבית  |  מפת אתר  

 
+  מצגות מיום העיון חברות ביוב אזוריות
+  פרסומים בעיתונות
+  מאמרים מקצועיים
+  מצגות מכנסים
+  מצגות מכנס 26.6.2012
מצגות וכנסים

יום עיון של ארגון עובדי המים, בנושא טיפול בשפכי רפתות , 21 ליולי 2016 

עלמא ניהול וייעוץ (י.א.) בע"מ הציגה ביום העיון של ארגון עובדי המים ביולי 2016, את ההיבטים הכלכליים בטיהור שפכים שמקורם ברפתות. ארז ימיני, הציג מודל לבחינת העלויות של טיהור שפכים והשפעתן על מחיר המטרה המוכר לליטר חלב.


להורדת המצגת יום עיון של ארגון עובדי המים, מי ינהל את משק המים שלי ? 

עלמא ניהול וייעוץ (י.א.) בע"מ הציגה ביום העיון של ארגון עובדי המים בספטמבר 2014, את נסיונה של עלמא בהקמת והפעלת חברות עירוניות לביוב ולמים בתחומי מועצות אזוריות. ארז ימיני, הציג את פעילותן של חברות הביוב והמים מי מגידו ומי רמת הנגב, וכן לקחים ותובנות מתהליך הקמת החברות.


להורדת המצגת 


כנס ארגוני המים (אג"מ) מרץ 2014 כפר המכביה 

עלמא ניהול וייעוץ (י.א.) בע"מ הציגה בכנס אג"מ 2104 ביום 24.3.2014 מצגת בנושא תעריפי מים וביוב לשימוש ביתי במגזר הכפרי ובמועצות אזוריות. נוכח הרפורמה של רשות המים והביוב הממשלתית בנוגע להקמת חברות עירוניות במועצות אזוריות שיעסקו בתחום המים והביוב בתחומי המועצות במתכונת דומה לתאגידי מים וביוב, שהוקמו במועצות מקומיות ועיריות במתכונת חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001. 

הורד את המצגת

יום עיון של פורום המבקרים במועצות אזוריות
מפעם השפלה, מרכז אזורי לפיתוח המינהל בשלטון המקומי באזור השפלה


עלמא ניהול וייעוץ (י.א.) בע"מ הציגה בפורום המבקרים של המועצות האזוריות, את תהליך בחינת החלופות הארגוניות של חלופות לארגון משקי ביוב ומים במועצות האזוריות.  ארז ימיני הציג את תהליך הבחינה הארגונית ותרומתו של מבקר המועצה האזורית בכל שלב.

הורד את המצגת


יום עיון בנושא סביבה ועסקים, יוני 2013


עלמא ניהול וייעוץ (י.א.) בע"מ, הציגה בכנס עסקים וסביבה, שנערך בימים 16 ו-17 ליוני 2013, בכפר המכביה. הכנס אורגן על ידי חברת תכלית בניהולה של, דבורה רדליך, וככל מושבים רבים בנושאי סביבה. ארז ימיני, בעליה ומנהלה של עלמא, הציג במושב הזדמניות עסקיות בתחום השפכים והשפעת איחוד תאגידי מים וביוב על נושא טיהור השפכים את ההזדמניות העסקיות לשנת 2014.

הורד את המצגת


יום עיון בנושא הרגולציה הסביבתית החדשה בתחום המים והביוב, דצמבר 2011 


עלמא ניהול וייעוץ (י.א.) בע"מ, משרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע  לשם & ברנדויין והפקולטה למשפטים, המכרז למשפט מסחרי באוניברסיטת בר אילן ערכו יום העיון נערך במעמד השר להגנת הסביבה, חה"כ גלעד ארדן, ומשתתפים נוספים ממובילי הדעה בתחום.

מצגות מהכנס ניתנות להורדה מההאתר, אין לראות במצגות אלו ייעוץ ואין אינן בהכרח מייצגות את עמדתה של עלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ.

מבנים ארגוניים להפעלת מכוני טיהור חדשים


ארז ימיני,
הציג את החלופות האירגוניות של הסדרת נושא הקמת מערכות טיהור שפכים ושדרוג מכוני טיהור חדשים. חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א- 2001 לא מאפשר בשלב זה הקצאת מניות בתאגידי מים וביוב לגופים שאינם רשות מקומית, משכך נדרשת חשיבה לצורך בניית מודלים מסחריים וחוקיים שמאפשרים הקמת מכוני טיהור שפכים כאשר שותפות להקמה מועצות אזוריות וכן תאגידי מים וביוב אחרים.

הורד את המצגת


איכותם התברואית של מי שתייה - הדבר החם הבא בתאגידי מים וביוב

עו"ד גידי פרישטיק, שותף במשרד עוה"ד מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדויין, סקר את השינויים הצפויים תחום איכותם התברואית של מי השתייה, ובכלל זאת החשיפה המשפטית של ספקי מים ובכללם, תאגידי מים וביוב, לתביעות בגין איכות מי השתייה.

הורד את המצגת


היבטים כלכליים של יישום כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א - 2011

ארז ימיני,
הציג את ההיבטים הכלכליים ואת ההערכות הנדרשת ליישום של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א - 2011, שעיקרם חיוב מפעלי תעשייה בתשלום על שפכים בעלי עומס חריג ואפשרות לקנוס מפעלים המזרמים שפכים הפוגעים במכון הטיהור בקנסות. הכללים וסוגיות שונות של יישום הכללים מהווים אתגר לתאגידי מים וביוב בשנת 2012.

הורד את המצגת


חקיקה וכללים צפוים לתאגידי מים וביוב בשנת 2012

משה אשכנזי, יו"ר פורום מנכל"י תאגידי המים והביוב ומנכ"ל מי מודיעין,  הציג את החקיקה החדשה בתחום המים והביוב הצפויה להיכנס לתוקף בשנת 2012, בהרצאתו הציג אשכנזי את הקושי של תאגידי מים וביוב להתאים את עצמם לסביבת רגולציה לא יציבה.

הורד את המצגת


תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"א - 2011

פרופ' אבנר עדין,  יושב ראש הועדה שהמליצה על הצעת התקנות לאיכות התברואית של מי שתייה הציג את התקנות המוצעות.

הורד את המצגת


פעילות המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

משה גראזי, 
מנהל המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים הממשלתית למים ולביוב, הציג את פעילות המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ודרכי הסיוע של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב לסיוע לתאגידי מים וביוב ומועצות אזוריות להקמה ושדרוג של מכוני טיהור שפכים.

הורד את המצגת


אופן אכיפת תקנות בריאות העם ואישורי החרגה לאיכות קולחים

אלון זסק,
מנהל אגף שפכים ונחלים במשרד להגנת הסביבה הציג את עקרונות ודרכי היישום של תקנות בריאות העם לנושא טיהור שפכים ("תקנות ועדת ענבר"), וכן את דרך פעולתה של הועדה להחרגה ודחייה של יישום התקנות במקרים בהם ניתן לדחות את היישום מסיבות של אי פגיעה בערכי טבע, חקלאות או מקורות המים.

הורד את המצגת  

קשר סיבתי בנזיקין בתביעות סביבתיות

עו"ד עמוס גורן, שותף במשרד עוה"ד מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדויין, סקר הקשר הסיבתי בתביעות סביבתיות.

הורד את המצגת

עקרונות בגיבוש הסכמי קלינטק בין גופים מסחריים ותאגידי מים וביוב

עו"ד ענבר מקין,
ממשרד עוה"ד מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדויין, ליוותה תאגידי מים וביוב רבים שזכו במענקים ממשלתיים לעידוד פיתוחן של טכנולוגיות חדשניות בתחום המים. תאגידי מים מהווים זרז לכניסת טכנולוגיות חדשות ויכולים לשמש פלטפורמה לניסוי ובדיקה של טכנולוגיות ותהליכים, וכל זאת תוך המנעות מפגיעה באיכות המים המסופקים. עו"ד מקין, ליוותה מספר תאגידים וגיבשה מתודולוגיה לעניין שילוב אופטימאלי של חדשנות בתאגידי מים וביוב תוך צמצום הסיכונים לתאגיד - בהיבט התפעולי ובהיבט המסחרי.

הורד את המצגת


איכות המים המסופקים על ידי 'מקורות חברת המים הלאומית'

דר' ברכה לימוני רליס,  
מנהלת אגף איכות המים במקורות חברת המים הלאומית הציגה את נושא הטיפול באיכות המים במקורות ואת ההערכות של מקורות לקראת יישום התקנים התברואיים החדשים למי שתייה.

הורד את המצגת

טיפול במטרדי ריח במכון טיהור שפכים, הנסיון של מי הוד השרון 

רו"ח עופר ברש,
מנכ"ל מי הוד השרון הציג את הטיפול של תאגיד מי הוד השרון בצמצום ומניעה של ריחות ממכון טיהור השפכים.

הורד את המצגת


ארוע קריסת קו ביוב הערכות ופעילות תאגיד מים וביוב  

אילנה ניצן,
מנכ"לית תאגיד המים והביוב שרונים, הציגה את ההתמודדות של התאגיד בארוע של קריסת קו ביוב ודרך טיפול התאגיד באופן שמנע פגיעה בסביבה והשבת המצב לקדמותו בתוך זמן קצר.

הורד את המצגת


יוני 2011 - יום עיון בנושא מדידת מים ושירות לקוחות בתאגידי מים וביוב, יוני 2011 

'עלמא ניהול וייעוץ (י.א.) בע"מ' בשיתוף עם תאגידי המים 'מי אשקלון', 'מעיינות העמקים' ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדויין ושות'. יום העיון נערך במעמד שר התשתיות הלאומיות, דר' עוזי לנדאו והממונה על התאגידים ברשות המים והביוב, מר ישראל עינב

מצגות מהכנס ניתנות להורדה מההאתר, אין לראות המצגות אלו ייעוץ ואין אינן בהכרח מייצגות את עמדתה של 'עלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ' .


תקינה ללא תקנה - מכון התקנים הישראלי ומקומו במשבר מדידת המים


ארז ימיני, הציג את נושא מוערבתו של "מכון התקנים הישראלי" בתוכנית הטלוויזה שעסקה בנושא מדידת המים. המצגת מציגה מספר שאלות עקרוניות לנושא של גבולות שיתוף פעולה גופי ממשלה רשמיים עם גופים פרטיים. כל זאת על רקע הדיון הציבורי על הצורך בהפרטת "מכון התקנים הישראלי". 

הורד את המצגת תקינה ללא תקנה


סל שירותים וולנטרי לתאגידי מים וביוב

יגל דויטש,  מ"עלמא"
 הציג את היוזמה המשותפת  ל'מי אשקלון- תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ' , 'מעיינות העמקים' ו"עלמא" לגיבושו של של שירותים וולונטרי לתאגידי מים וביוב בהתאם לסעיף 99 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001.הורד את המצגת סל שירותים וולנטרי 

 תובענות ייצוגיות בתאגידי מים וביוב

עו"ד גידי פרישטיק, שותף במשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדויין ושות', הציג את נושא התובענות הייצוגיות בהן מעורבים תאגידי מים וביוב ורשויות מקומיות שנושאן מים וביוב. המצגת כוללת תמונת מצב נכונה למאי 2011 וכן המלצות להתמודדות ומניעת תובענות ייצוגיות.

הורד את המצגת בעניין תובענות ייצוגיות בתאגידי מים וביוב ורשויות מקומיות


ניהול משברים ההיבט התקשורתי 

מר יהודה שוייצר,  בעלים ומנכ"ל של אייטם מדיה בע"מ,  העוסקת בתחום הייעוץ האסטרטגי, יחסי ציבור וניהול משברים, הציג את נושא ההתמודדות עם משברים בהיבט התקשורתי ושילוב של ההיבט התקשורתי בניהול משברים בתאגידי מים וביוב.

הורד את המצגת בנושא ניהול משברים ההיבט התקשורתי

 העתיד מעבר לפינה

ארז ימיני, מנכ"ל ובעלים של "עלמא"  הציג צוהר לעתיד הצפוי לאחר אימוץ עקרונות של "רשתות מים חכמות", ואת ההיבטים של שיפור שירות הלקוחות בתאגידי מים וביוב הנלווים לאימוץ עקרונות של "רשתות מים חכמות".

הורד את המצגת בנושא העתיד מעבר לפינה 

 היבטים תפעוליים והנדסיים של מדידת מים

מר אלעד אורגד, סמנכ"ל התפעול של תאגיד המים והביוב האזורי מי שבע  הציג את ההיבטים השונים של מדידת מים וטכניקות ושיטות עבודה שפותחו על ידו לעניין של שיפור דיוק המדידה, תוך התחשבות במגבלות הכלכליות של שימור עלויות נמוכות למדידה לצד שיפור השירות לצרכן והגברת אמינות התאגיד בעיניו.

הורד את המצגת בנושא מדידת מים


 
התמודדות עם "מרד" צרכנים בתאגיד מים וביוב

מר שעיה קרפ, מנכ"ל תאגיד המים והביוב "מעיינות הדרום" הציג את ההתמודדות של תאגיד מים וביוב עם מרד צרכנים.

הורד את המצגת בנושא התמודדות עם מרד צרכנים 


כנס פורום מנכל"י תאגידי המים והביוב, כפר בלום 2010

ארז ימיני, הציג בכנס מנכל"י תאגידי המים והביוב ביום 2.6.2010 מצגת בנושא הקמתם ותפעולם של תאגידי מים וביוב במגז הערבי. המצגת מבוססת על נסיונה של "עלמא" בהקמה והפעלה של תאגידי מים וביוב במגזר הערבי.

הורד מצגת

כנס החברות הכלכליות העירוניות 2010

ארז ימיני, הציג בכנס החברות העירוניות ביום ה 13.1.2010 בים המלח במסגרת מושב תאגידי מים וביוב, הרצאה בנושא של כשלים ברגולציה - והצעות לתיקון. ההרצאה התמקדה בצורך לחזק את מערך ההסדרה עקב הקמתם של מעל 50 תאיגדי מים וביוב במדינת ישראל בשנת 2010 (קיימים וצפויים).

להורדת המצגתהכנס החמישי של רשות המים הממשלתית להצגת מחקרים במימון רשות המים

דר' נחום בן אליא וארז ימיני הציגו בספטמבר 2009, בכנס של רשות הממים הממשלתית את  המחקר בנושא הערכותה של רשות המים הממשלתית לעריכת רגולציה על תאגידי מים וביוב. המחקר מוצג על ידי ועדת החקירה הממלכתית לבחינת ניהול משק המים כחלק מניירות עמדה שהועברו לוועדה. 

הורד מחקר
 

הכנס השנתי השני, 3-5 יוני 2009 , פורום תאגידי המים והביוב בישראל 


פורום המנכלי"ם של תאגידי מים וביוב הנו פורום מקצועיפעיל של מנהלי תאגידי מים וביוב בישראל. הפורום מהווה במה לדיונים מקצועיים שונים ועורך מידיי שנה כנס בן שלושה ימים המפגיש בין נציגי הרגולציה השונים ומנהלי התאגידים.

הורד מצגת


הכנס השישי של ארגון מהנדסי המים, 25 למרץ 2009, כפר המכביה

ארגון מהנדסי המים בישראל מהווה גורם מוביל המקבץ את מהנדסי המים של מדינת ישראל. הארגון מקיים פעילות ענפה ובכללה מספר כנסים שנתיים. דר' נחום בן אליא וארז ימיני, הציגו במסגרת הכנס את ממצאי מחקרם בנושא מדיניות תאגוד מים וביוב בישראל.
אוניברסיטת תל אביב

בשנת 2005 קיימה הרשות לשירותים ציבוריים - מים וביוב (הרשות שהייתה אחראית אל קביעת תעריפי מים וביוב לתאגידי מים וביוב על פי עקרון העלות ושמוזגה עם רשות המים בשנת 2007) כנס משותף עם אוניברסיטת תל אביב. ארז ימיני ארגן את הכנס ביחד עם אוניברסיטת תל אביב, לאור החשיבות בחומר שנצבר בכנס אוגדו ההרצאות בחוברת שהוצאה על ידי אונברסיטת תל אביב והרשות לשירותים ציבוריים מים וביוב.

הורד את החוברת המלאה של הכנס
 
כנס ספיר לחברה
 
בשנת 2004 התקיים כנס שדרות לחברה, במכללה האקדמית ספיר. הכנס כלל מושב שנושאו הפרטת משקי מים עירוניים. ארז ימיני, הציג בכנס זה את נושא הרפורמה בניהול משקי מים בסקטור העירוני.
הורד את חוברת הכנס

 
 
     
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים