English  |  דף הבית  |  מפת אתר  

 
+  ניהול פרוייקט הקמת תאגיד מים לעיר גדולה
+  הקמת תאגיד מים וביוב במועצה אזורית
+  הקמת חברה כלכלית לרשויות בגליל המערבי
+  מי מגידו - מכרז 10/2016
+  הקמת תאגידי מים וביוב אזוריים ברשויות מקומיות בצפון
+  שירותי ניהול והפעלה לתאגידי מים
+  מכרזים מי מגידו

מכרז 14/2018

מכרז להקמת תחנת שאיבה לביוב בקיבוץ עין השופט


מודעת המכרז שפורסמה בעיתונים 

עותק לעיון בלבד במסמכי המכרז 
פרוטוקול מפגש מציעים מיום 13.9.2018 (הועלה ביום 20.9.2018)


תשומת לב !! מסמכי המכרז המוצגים באתר הנם זהים למסמכים הנדרשים להגשה אולם הם מהווים עותק לעיון בלבד!! יש לרכוש את מסמכי המכרז ממשרדי אגף הכספים במועצה אזורית מגידו ולהגיש את המכרז במסגרת המסמכים שנרכשו. פרסום המסמכים נועד להקל על משתתפים פוטנציאלים לעיין במסמכים ללא צורך בהגעה למשרדי מי מגידו.

מי מגידו - חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו בע"מ מכרז 13/2018

מערכת הולכת שפכים למכון טיהור השפכים "מבוא כרמל"
מערכת הולכת שפכים מקיבוץ עין השופט לצומת דליה


מודעת המכרז שפורסמה בעיתונים 

עותק לעיון בלבד במסמכי המכרז 

תכניות המכרז

פרוטוקול כנס מציעים מיום 14.8.2018 - יש להוריד ולצרף למסמכים חתום 

פרוטוקול פתיחת מכרז מיום 28.8.2018


תשומת לב !! מסמכי המכרז המוצגים באתר הנם זהים למסמכים הנדרשים להגשה אולם הם מהווים עותק לעיון בלבד!! יש לרכוש את מסמכי המכרז ממשרדי אגף הכספים במועצה אזורית מגידו ולהגיש את המכרז במסגרת המסמכים שנרכשו. פרסום המסמכים נועד להקל על משתתפים פוטנציאלים לעיין במסמכים ללא צורך בהגעה למשרדי מי מגידו.

מכרז 12/2018

מכרז תפעול ואחזקה תחנות שאיבה וקווי ביוב 

עותק לעיון של מסמכי המכרז

פרוטוקול כנס מציעים שנערך ביום 28.6.2018

מענה 1 לשאלות הבהרה הועלה לאתר בתאריך 10.7.2018 
מענה 2 לשאלות הבהרה הועלה לאתר בתאריך 16.7.2018


תשומת לב !! מסמכי המכרז המוצגים באתר הנם זהים למסמכים הנדרשים להגשה אולם הם מהווים עותק לעיון בלבד!! יש לרכוש את מסמכי המכרז ממשרדי אגף הכספים במועצה אזורית מגידו ולהגיש את המכרז במסגרת המסמכים שנרכשו. פרסום המסמכים נועד להקל על משתתפים פוטנציאלים לעיין במסמכים ללא צורך בהגעה למשרדי מי מגידו.
מכרז 11/2017

הסבת מכון טיהור שפכים השופט 
לתחנת שאיבה לשפכים עם אוגר חרום

הפרויקט יכלול אספקה והתקנה של תאי שיקוע
וביצוע קווים לשפכים, מים ותקשורת


תשומת לב !! מסמכי המכרז המוצגים באתר הנם זהים למסמכים הנדרשים להגשה אולם הם מהווים עותק לעיון בלבד!! יש לרכוש את מסמכי המכרז ממשרדי אגף הכספים במועצה אזורית מגידו ולהגיש את המכרז במסגרת המסמכים שנרכשו. פרסום המסמכים נועד להקל על משתתפים פוטנציאלים לעיין במסמכים ללא צורך בהגעה למשרדי מי מגידו.

מודעת המכרז שפורסמה בעיתונים 

עותק לעיון במסמכי המכרז 
מכרז 12/2017

עין העמק - הסטה והשלמת מאסף ביוב דרומי


תשומת לב !! מסמכי המכרז המוצגים באתר הנם זהים למסמכים הנדרשים להגשה אולם הם מהווים עותק לעיון בלבד!! יש לרכוש את מסמכי המכרז ממשרדי אגף הכספים במועצה אזורית מגידו ולהגיש את המכרז במסגרת המסמכים שנרכשו. פרסום המסמכים נועד להקל על משתתפים פוטנציאלים לעיין במסמכים ללא צורך בהגעה למשרדי מי מגידו.

מודעת המכרז שפורסמה בעיתונים 

עותק לעיון במסמכי המכרז 

הודעה בדבר תיקונים בחוברת המכרז

 
 
  
 
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים